Kızılay uçak resimli pullar, Sanayi Kongresi ve ilk uçuş zarfları

Kızılay kuruluşumuz ek gelir elde edebilmek amacı ile 1946 yılında sekiz puldan oluşan bir anma pulu serisi çıkarmıştır, bu anma serisi pulları postada kullanılmamışlardır. Yirmibeş puldan oluşan küçük tabakalar halinde basılan bu anma serisi pullarından yukarıda görülen dört kuruşluk pulun üzerinde cankurtaran/ambulans haline getirilmiş olan Junkers 52 model bir uçağa ait olan resim bulunmaktadır.  Tamamı satılamayan pulların bir kısmına 1949 yılında kırmızı renkli “Şefkat pulu” üstbaskısı yapıldıktan sonra tekrar satışa çıkarılmıştır, aşağıda üstbaskı yapılmış pul yirmibeş pulluk tam tabaka olarak görülmektedir.

1950 yılında yönetime geçen Demokrat Parti 1951 yılında çeşitli illlerin Ticaret Odaları delegelerini bir araya getirerek bir “Sanayi Kongresi” gerçekleştirdi, bu kongre anısına posta idaremiz 1949 yılında bastırdığı üç büyük şehrimiz üzerinde uçak resmi olan pul serisinden postada kullanılamayan  5, 30 ve 50 kuruş değerlerde olan pullar üzerine kırmızı renkli “Sanayi Kongresi 9 Nisan 1951” üstbaskısı yaparak satışa çıkardı. Satışa çıkarıldığı gün iki üç saat içinde tükenen ve bulunamaz olan pullar ile ilgili gazetelerde haberler çıktığı görüldü. İlginç olan ise savaş sonrası başlayan ABD hibeleri yüzünden uçak fabrikasını kapatan ülkemizde yapılan bir Sanayi Kongresi için, uçak konulu pulların seçilmesi.

Aşağıda posta idaremiz tarafından Almanya’da bulunan bir yayın kuruluşuna, taahütlü uçak postası ile gönderilmiş tam seri Sanayi Kongresi anma pullu ve ilk gün posta damgalı bir zarf görülmektedir. Altında ise posta idaremiz tarafından kongrenin yapıldığı Dil Tarih Fakültesinde açılan geçici postahanede kullanılan özel damga ile damgalanarak taahütlü olarak uçak postası ile Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmiş bir ilk gün zarfı görülmektedir.

Başlangıçtan itibaren her dönemde hava yolu şirketleri gerçekleştirdikleri deneme uçuşları için ilk uçuş zarfı diye bilinen zarflar üretip koleksiyonculara satarak gelir elde etmeye çalışmışlardır. Savaş sonrası dönemde gerek uçuşların gerekse hava postalarının hızla artması hava yollarının bu yol ile elde ettiği gelirlerin önemini azalttığı için, savaştan birkaç yıl sonra havayolu şirketleri ilk uçuş zarfı üretiminden vaz geçmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde koleksiyoncuların taleplerini karşılamak için posta idarelerinin ilk uçuşlar için özel damgalar yaptığı görülmektedir.
Altta havayolu şirketleri tarafından yapılmış uçuş zarfları örnekleri görülmektedir.

Savaş sonrası Devlet Hava Yolları

Yukarıda Devlet Hava Yolları tanıtım vinyetleri/etiketleri görülmektedir. Daha önceki yazılarımda Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışan  Havayolları Devlet İşletme İdaresinin 1933 yılında kuruluşunu, daha sonra 1935 yılında kuruluşun Devlet Hava Yolları adı ile Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak sivil hale gelmesini detaylı olarak anlatmıştım. İkinci Dünya savaşı süresince geliştirilen yurt içi hava alanları ve savaş sonrası önce Atina sonra Kahire uçuşları ile yurt dışı uçuşlara başlayan Devlet Hava Yolları yeni alınan uçaklar ile hızla gelişmiş ve bir süre sonra Türk Hava Yolları adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Altta Devlet Hava Yollarına ait savaş sonrası dönemde kullanılan iki farklı uçak yolcu bileti görülmektedir. İlki tamamen Türkçe iken ikincisi çift dilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış.

İlk tip biletin ön kapağında savaş sonrası DHY filosuna dahil olan ABD yapımı DC3 model uçak, arka kapakta ise yurt içinde uçulan alanlar bulunan harita resimleri bulunuyor.

Uçak postasının yaygınlaşması nedeni ile DHY tanıtımını yapabilmek amacı ile özel uçak etiketi karneleri hazırlayarak dağıtmıştır. Altta bulunan resimlerin ilkinde karnenin ön ve arka kapakları diğer resimlerde karnenin ön iç kapağı ve arka iç kapakları görülmektedir.

Yurt dışı uçuşların başlaması sonrası Devlet Hava Yolları-DHY ve Yunan Devlet Hava Yolları-TAE karşılıklı olarak birbirlerinin biletlerini satmaya başladılar. Altta DHY den TAE ye gönderilen DHY uçak etiketli bir zarf görülmektedir. Zarftaki pullara dikkat çekmek istiyorum; 1950 seçimlerinde Demokrat partinin yönetime gelmesi sonrası İsmet İnönü resimli posta pulları normal posta pulu olarak kullanımdan kaldırılmış ve bu pullar üzerine İnönü’nün resmi görünmesin diye ayyıldız ile üstbaskı yapılarak sadece resmi yazışmalarda kullanılmıştır.

Posta idaremiz tarafından yapılan resmi nitelikteki yazışmalarda pul kullanımı gerekmediği için, aşağıda görülen zarfta posta pulu bulunmamaktadır, ancak zarfa yapıştırılan uçak etiketi posta damgası ile damgalanarak ortaya ilgi çekici bir kullanım çıkmıştır.

1950 ICAO Kongresi Anma Pulları Serisi

Dünya sivil havacılığını düzenlemek amacı ile 1944 yılında savaşın hemen ertesinde ABD nin Şikago kentinde düzenlenen sivil havacılık toplantısında alınan kararların sonucu olarak 1947 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı ICAO (International Civil Aviation Organization  veya türkçe olarak Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) kuruluşunun 1950 yılındaki bölge toplantısı, kuruluşun kurucuları arasında yer almış olan ülkemizde düzenlenmiştir. 
Posta idaremiz bu toplantı anısına bir pul serisi çıkarmış ve toplantı süresince toplantının düzenlendiği Yıldız Sarayında geçici bir postahane açarak bu postahanede özel bir damga kullanmıştır.  Yukardaki kongrenin antetli zarfında serinin bütün pulları kullanılmış ve pullar geçici postahanenin özel damgası ile damgalanmıştır, ayrıca zarfa toplantıya ait özel damgada uygulanmıştır. Serinin yirmi kuruşluk pulunda Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata kulesinden yaptığı uçuş denemesi, altmış kuruşluk pulunda ise Haliç üzerinde bir Devlet Hava Yolları uçağı görülmektedir.
Aşağıda yer alan zarf o dönem İstanbul Filatelist Klubünün müdürü olan Kamuran Günseli tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde bir koleksiyoncuya ilk gün damgalanarak taahütlü olarak uçak postası ile gönderilmiş.
Altta bulunan zarf  ICAO toplantısı anma serisi pullarının tam serisi ile taahütlü uçak postası ile ABD’ye aerofilateli tüccarı olan George Herzog’a gönderilmiştir.
Kamer Arıkan tarafından hazırlanan aşağıdaki resimli ilk gün zarflarından ilkinde toplantı merkezinde bulunan geçici postahaneye ait özel damga, ikincisinde ise normal posta damgası kullanıldığı görülebilir. İlk zarfta ayrıca toplantıya ait özel damgada bulunuyor.
Savaş biteli beş altı sene süre geçmesine karşılık hala işgal altında bulunan Avusturya’ya gönderilen altta bulunan uçak postası zarflarında ICAO toplantısı anma serilerinden pullar kullanılmış. Zarfların işgal güçlerince uygulanan sansür nedeni ile açılarak mektuplar okunduktan sonra bant ile kapatıldığını görüyoruz.

İstanbul Filatelist Klubü tarafından1951 yılında  ilk defa düzenlenen pul sergisi sırasında açılan geçici postahanede hatıra olarak damgalanan aşağıdaki zarfta ICAO toplantısı anma serisinden altmış kuruşluk pulun dantelsiz per/çift olarak kullanıldığı görülmektedir.

1950 İki buçuk lira Uçak Pulu

Savaş sonrası uçak seferlerinin sürekli ve düzenli hale gelmesi ve uluslararası ticaretin hızla canlanması ile uçak postası kullanımı artmaya başladı. 1947 yılında yeniden düzenlenen posta tarifelerinde uçak postası tarifelerinin karmaşık bir hale geldiğini görüyoruz. Yüksek hava postası ücretleri nedeni ile bu ücretleri ödemek için yüksek değerde pullara gereksinim ortaya çıktı. Posta idaremiz alışılagelmiş tarifeye göre pul basma uygulamasının dışına çıkarak iki buçuk lira değerde bir pul çıkardı. Aşağıda görülen 27 Nisan 1950 tarihli gazetede bu pulun çıkışı ile ilgili haber gazetenin ön sayfasında yer almaktadır.

Tek başına kullanıldığında dönemin posta tarifesine göre yalnızca Brezilya’ya 20 gram taahütlü bir gönderi için geçerli olabilecek bu pul (ilk 10 gram 115 kuruş + ikinci 10 gram 95 kuruş + 40 kuruş taahüt ücreti), hiç kuşku yok ki ülkemizin en güzel pullarından birisi olup, pek çok güzel pul serimizi basan İsviçre’nin Courvoisier matbaasında bastırılmıştır.

Pulun yüksek ücreti nedeni ile o dönemde ilk gün zarfları hazırlayan Kamer Pul Evi 25 adet gibi düşük sayılabilecek sayıda ilk gün zarfı hazırlamıştır,ayrıca  resimli boş zarfların ilk gün zarfını kendisi yapan koleksiyonculara satıldığı söylenilmektedir.

Aşağıda görülen taahütlü ilk gün zarfı Amerika Birleşik Devletlerine, dönemin önemli aerofilateli tüccarı George Herzog’a gönderilmiş. 19 Mayıs ulusal bayram günü olduğu için taahütlü gönderilerde kullanılması zorunlu olan Kızılay yardım pulu zarfın arka yüzüne yapıştırılmış.

Bir filatelist tarafından hazırlanan taahütlü ilk gün zarfı ise Kanada’ya gönderilmiş. Kanada için taahütlü uçak tarifesi yüz yirmi kuruş olduğu için filatelistimizin zarfın arkasına dönemin uygulaması gereği “Fazla pulları kendim yapıştırdım” diye yazdığı görülmektedir.
Her ne kadar ikibuçuk lira uçak pulu, yüksek uçak ücretlerini ödemek amacı ile çıkarılmış ise de, bu güzel pulumuzu zarf üzerinde kullanılmış olarak görebilmemiz oldukça zordur. Aşağıda bulunan zarfta ağırlığı nedeni ile iki buçuk lira pula ek olarak 1949 uçak pulu serisinden pullar kullanılmış ve şüphe nedeni ile ABD gümrük idaresi tarafından açtırılarak kontrol edilmiş.
Aşağıda görülen 1977 tarihli Lufthansa havayolu şirketinin Airbus A300 tipi bir uçak ile İstanbul Frankfurt arasında gerçekleştirdiği ilk uçuş anısına posta idaremiz tarafından hazırlanan özel damga ile damgalanan zarfta iki buçuk lira uçak pulumuzun kullanıldığı görülmektedir. Bu zarf her ne kadar özel ilk uçuş damgası ile damgalansa da zarfın önünde veya arkasında varış damgası bulunmadığına göre gerçekte postaya verilmemiş ve bu uçuşta taşınmamıştır.

1950 Türk Hava Kurumu Yardım Pulları

İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru 1944 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetlerine bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Hava Kurumu gerek ekipman gerekse pilot, makinist ve diğer teknik elemanları ile destek olmuştur. Savaş bittikten sonra Etimesut’ta bulunan uçak fabrikası ve Atatürk Orman Çiftliği sahasında bulunan uçak motoru fabrikası ve benzeri diğer sivil havacılık konusundaki çalışmaları için mali kaynaklara gereksinimi artmıştı. 1925 yılındaki kuruluşundan hemen sonraki dönemde olduğu gibi, yardım pulları çıkartarak gelir elde etmek amacı ile kurum 1950 yılında kuruluşunun yirmibeşinci yılı anısına bir pul serisi çıkarmıştır.

1950 yılında çıkarılan Türk Hava Kurumu yardım serisinin en büyük değerli iki pulun üzerinde Türk Hava Kurumunun gösterilerini izlerken çekilen fotoğrafı ile Atatürk ve bir avcı uçağına binerken dönemin pilot kıyafeti ile çekilen fotoğrafı ile İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü yer almaktadırlar.

Serinin 15 kuruşluk pulunda Dersim ayaklanması sırasında düzenlenen hava harekatlarına katılarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Binbaşı Sabiha Gökçen uçağı önünde, 5 kuruşluk pulunda bu yardım pulu serisinin basılması fikrini öne çıkaran dönemin Ulaştırma Bakanlığı özel kalem müdürü Necdet Ulutan’ın oğlu Deniz Ulutan kurum arması önünde, 1 kuruşluk pulunda dönemin ünlü fotoğrafçısı Cemal Işıksel’in kızı Sema Işıksel kurumun çocuklar için önemli bir etkinliği olan bir model uçak ile bulunmaktadırlar. Ayrıca 1 kuruş pulda kurum uçakları İstanbul Beyazıt Meydanı üzerinde görülürken diğer iki pulda kurumun gençler için önemli bir etkinliği olan paraşütle atlama resimleri bulunmaktadır.

Yardım amacı ile çıkarılmış olmasına karşın dönemin pul tüccarlarından Kamer Arıkan bu pullar için bir ilk gün zarfı hazırlamış ve İstanbul’dan Ankara’da bulunan Yeni Otel’in sahibi olan filatelistimiz Hüseyin Dalagan’a göndermiştir. Zarfın ön yüzünde Türk Hava Kurumu yardım pulları bulunurken posta ücretini ödemek için kullanılan posta pulları zarfın arkasına yapıştırılmıştır.

Altta görülen ilk gün zarfı ise 5 kuruşluk pul üzerinde resmi bulunan Deniz Ulutan’ın babası olan Necdet Ulutan’a gönderilmiştir.

Altta bulunan zarf o dönemlerde Temmuz ayı süresince Küçükçiftlik parkında kurulan İstanbul Sergisinde posta idaremizin açtığı geçici postahaneden Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli aerofilateli tüccarı George Herzog’a  gönderilmiş. Önde bulunan Türk Hava Kurumu yardım pulları ve arkada bulunan posta pulları serginin farklı damgaları ile damgalanmış.

Aşağıda görülen benzeri iki zarf ise o dönem kullanılan iki farklı “Uçak İle/Par Avion” vinyeti/etiketi kullanılarak hazırlanmışlar.

Son olarak Pilot Binbaşı Sabiha Gökçen tarafından imzalanmış kendi fotoğrafı bulunan pul altta görülmektedir.

1949 Uçak Pulları Serisi

Daha önceki yazılarımda 1934 yılında ve sonraki yıllarda üstbaskı yapılarak hazırlanan uçak pulu serileri ile Kadınlar Birliği Kongresi ve Cumhuriyetimizin yıldönümlerinde basılan bazı serilerde bulunan uçak resimli pullar hakkında detaylı bilgiler vermiştim. Bu yazının konusu ise 1949 yılında satışa sunulan. üstat Ali Nusret Pulhan’ın sözleriyle “ilk defa olarak sürşarjsız ve çok güzel bir uçak serisi Courvoisier matbaasında bastırılarak 1-1-1949 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir’in havadan görünen manzaraları ile süslenen bu pullar güzel serilerimizden birini teşkil etmektedir (oluşturmaktadır).” uçak pulları serimizdir. Güzel pul serilerimizden bazılarını basan İsv.çre’de bulunan Courvoisier matbaası bu seri için de özel bir örnek pullar portföyü hazırlamıştır, altta bu portföyde bulunan üzerinde specimen/örnek üstbaskısı bulunan pullardan bazıları  bulunmaktadır.

Koleksiyonumdan 1949 uçak pulu serisi kullanılan bazı zarfları paylaşmak istiyorum, bunlardan ilki tam seri pullar ile hazırlanarak ilk gün taahütlü olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne dönemin önemli aerofilateli tüccarı George Herzog’a gönderilmiş.

Altta bulunan zarf en küçük valör olan beş kuruş pul ile hazırlanarak basılı kağıt için özel indirimli tarife ile ABD’ye dönemin ilk gün zarfları koleksiyoncusu Wilma Jean White’a gönderilmiş.

Serinin 20 kuruşluk pulu ile Antalya Korkuteli’den hava postası ile İstanbul’a uçmuş bir zarf.

Serinin en yüksek valörü olan bir liralık pul kullanılarak hazırlanan zarf hava postası ile taahütlü olarak Yunanistan’ın Atina şehrine gitmiş. 3 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’dan yola çıkan zarf ancak 6 Nisan 1950 tarihinde Atina’ya ulaşmış görünüyor.

Savaşın 1945 yılında sona ermesinden yıllar geçmesine rağmen, Avusturya’ya İzmir manzaralı pul ile İzmir’den gönderilen hava postası zarfı Avusturya’yı işgal eden güçler tarafından açılarak sansürlenmiş.
Posta idaremizin 13 Mayıs 1949 ile 20 Mayıs 1949  tarihleri arasında yapılan Patoloji kongresi süresince İstanbul Yıldız sarayında açtığı geçici postahanenin özel damgası ile damgalanarak, İsviçre’ye hava postası ile taahütlü olarak gönderilmiş, 1949 uçak pulları tam seri olarak kullanılan zarf .

Pan Amerikan Havayolları – 2

Yukarda Pan Amerikan Havayollarının seferleri sırasında yolcularına verdiği yemeklerden birine ait menu, kartpostal olarak Yeşilköy havaalanından postaya verilmiş.

Bir önceki yazımda Pan Amerikan Havayolları Foreign Air Mail 18 (FAM18) uçak postası rotasının ülkemize kadar uzatılmasını ele almıştım. FAM 18 rotasında 1947 yılı içinde ve daha sonraki yıllarda yapılan çeşitli değişikilikler bu yazının konusu olacak.

İkinci Dünya Savaşının sona erdiği yıllard, gerek komşularımız Irak, Suriye, Kıbrıs gerekse Hindistan dahil olmak üzere Asya’nın pek çok ülkesi hala İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri idi. FAM 18 rotasının Mart ayı başında İngiliz sömürgesi Hindistan’da bulunan Karaçi şehrine uzatıldığını görüyoruz, kısa bir süre Karaçi şehri yeni kurulan Pakistan’ın olacaktır.

1947 yılı Temmuz ayında Hindistan’ın bağımsızlığını ilanı yaklaştığında rotanın Hindistan’ın Kalküta şehrine değiştirildiğini görüyoruz, ülkemizde yapılan rota değişikliği ile Ankara yerine İstanbul ekleniyor, daha sonra ise rotaya Suriye’nin Şam kentide ekleniyor. Sonbaharda uçuşlar Japonya’da Tokyo kentine kadara uzatılıyor.

1949 ve 1952 yıllarında FAM18 hava postası hattı rotasında yeni değişiklikler yapıldığı görülmektedir.

Pan Amerikan Havayolları

Önceki yazımda 1947 yılı Şubat ayı başında başlaması planlanan ancak 8 Şubat 1947 tarihinde ilk defa Ankara’ya inen ve Pan Amerikan havayolu şirketince gerçekleştirilen New York, Limerick/Kanada, Limerik/İrlanda, Londra, Ankara posta seferleri ile ülkemizden Amerika Birleşik Devletlerine taşınan bir ilk uçuş zarfını paylaşmıştım.

Bu ilk uçuş ile Amerika Birleşik Devletlerinden ülkemize gelen bir başka ilk uçuş zarfını altta görebilirsiniz. 31 Ocak 1947 tarihinde New York şehrinden gönderilen zarf ancak 9 Şubat 1947 tarihinde Ankara’ya ulaşabilmiş, çünkü Ankara havaalanı kar nedeni ile kapalı olduğundan uçak pas geçerek Şam’a gitmek zorunda kalmış.

Bu uçuşların başlaması ile ilgili Filatelist dergisinde çıkan yazı;

Pan Amerikan havayolu şirketi uçuşların başlamasından kısa bir süre sonra sefer yapılan şehirler arasında bir seri hatıra hava postası hazırlayarak aerofilateli meraklılarına sunmuştur. Zarflara Pan Amerikan havayolu şirketince hazırlanan özel kaşeler uygulanmıştır.

Altta ülkemizden gönderilen zarflar görülmektedir.

Benzer şekilde ülkemizede diğer ülkelerden gönderilen zarfları altta görebilirsiniz.

Savaş Sonrası Yurtdışı Hava Postaları

1945 yazında Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra hızlı iletişim amacı ile bütün Avrupa ülkeleri arasında hava postası taşımasına önem verildi, bu kapsamda ülkemize de 1945 sonbaharında İngiliz ve Fransız uçakları ile sürekli ve oldukça düzenli olarak hava postası taşınmaya başlandı.

Savaş öncesi ülkemiz hava sahasından yabancı uçakların geçmemesine önem verilirken savaş sonrası ülkeler arasında sivil uçaklar ile gerek yolcu, gerek posta gerekse kargo taşınmasının önemi artınca karşılıklı anlaşmalar ile hava sahamızın yabancı ülkelere açıldığını görüyoruz.

Devlet Hava Yolları (DHY) 1946 sonbaharında ilk olarak üç adet DC-3 uçağı alarak filosunu yenilemeye başladı, bu uçaklar önce yurtiçinde kullanılmaya başlandı. 12 Mart 1947 tarihinden sonra ise Ankara-İstanbul-Atina seferleri ile yurtdışı uçuşlar başladı.

Üstte 13 Mart 1947 tarihli gazetede DHY tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili haber, altta ise uçuşların başlayacağı ile ilgili gazete ilanı görülmektedir.
1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile posta idaremiz arasında, ABD ile Avrupa arasında posta taşıma için Pan Amerikan uçak şirketine verilen Foreign Airmail/FAM 18 yetkisinin ülkemize ve ülkemiz üzerinden daha ileriye taşınması için bir anlaşma yapıldı. Aşağıda 1947 yılında başlayan bu seferler ile taşınmış ve 1934 uçak üstbaskılı pullar komple seri kullanılarak gönderilmiş bir zarf görülmektedir. 
Uçak postalarının düzene girmesi ile filatelistlerin ülkemizden komple seriler ile hazırlanan ilk gün zarflarını (FDC) uçak postası ile göndermeleri olasılığı ortaya çıktı.
Aşağıda 1945 yılında çıkartılan  Nüfus Sayımı anma serisi ile hazırlanmış 20 Ekim 1945 ve İnönü posta serisi pulları ile hazırlanmış 16 Şubat 1946 tarihli ilk gün zarfları görülmektedir. Damga tarihlerinin kataloglarda verilen tarihlerden bir veya iki gün önce olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

İkinci Dünya Savaşında Türk Havacılığı

İkinci Dünya Savaşı öncesinde DHY tarafından DeHavilland şirketinden satın alınan değişik tiplerdeki uçaklar ile savaş süresince düzenli ve sürekli olarak, başta İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul olmak üzere, seferler yapılmaya devam edildi. İzmir Cumaovası ve Adana hava alanlarının yapılması ile 1939 yılında İzmir’e, 1941 yılında ise Adana’ya düzenli ve sürekli seferler yapılmaya başladı. Savaş sırasında 1943 yılında DHY filosuna Junkers kuruluşunca yapılan ve Lufthansa kuruluşundan satın alınan beş adet Ju52 model uçak eklendi. 
Savaş sona erdiğinde ise 1946 yılında Ankara-Erzurum, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Afyon ring seferleri de eklendi. Aşağıda görülen ilanda ring seferler dahil bütün seferler ile ilgili detaylar görülmektedir.  
Kayseri şehrinde bulunan uçak fabrikası savaş boyunca gerek sivil gerek askeri bütün uçakların sürekli bakımlarının yapıldığı ana merkez olma özelliğini sürdürdü. Eskişehir uçak fabrikası daha çok küçük çaplı onarımlar ve uçaklar için pilot ve uçak teknisyeni eğitimleri için kullanıldı.
Aşağıda Kayseri uçak fabrikasında bulunan postaneden gönderilmiş, 1942 ve 1944 yıllarına ait iki farklı damga ile damgalanmış mektup zarfları görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinin ilk dönemlerinde havacılığa verilen önem ilk defa bir özel kuruluşunun havacılık sanayisine adım atmasına da neden olmuştur. Döneminde ülkemizin en zengin iş adamlarından olan Nuri Demirağ 1938 yılında Beşiktaş Deniz Müzesinin bulunduğu alanda bir havacılık araştırma merkezi ile 1941 yılında Yeşilköy’de satın aldığı çiftlikte bir pist ve hangarlar yaparak ” Gök Okulu” adını verdiği bir havacılık okulu açmıştır. Ancak doğduğu Divriği’de bir uçak fabrikası açmak olan en büyük hayalini gerçekleştirememiş ve çeşitli şansızlıkların arkasından iflas etmiştir.
Savaş döneminde 1943 yılında kutlanılan Cumhuriyetimizin yirminci yılı anısına posta idaremiz tarafından basılan pul serisinde Ankara kalesi önünde formasyon halinde uçan uçaklar resimli bir bulunmaktadır. Aşağıda 20. yıl serisi ve ek pullar ile ABD’ye yollanan bir uçak postası zarfı görülmektedir.